FANDOM


Back to L5R main page:
Shinjo Tomoe

Shinjo Tomoe - Otaku Battle maiden of the Unicorn clan

Shinjo Takaki - Chris PC

Shinjo Takaaki - Moto Bushi of the Unicorn Clan

Akodo Yasuhiro

Akodo Yasuhiro - Matsu Beserker of the Lion Clan.

Back to L5R main page:
Iuchi Ayana

Iuchi Ayana - Shugenja of the Unicorn Clan

Ikoma Sen

Ikoma Sen - an Ikoma Bard of the Lion Clan